Stanovy HVfree.net, z.s.

 

 

 

STANOVY SPOLKU

„HVfree.net, z.s.“

 

 

 

 

Preambule

 

1.     Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob – samostatnou právnickou osobou registrovanou MV ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků, který se s účinností od 1. ledna 2014 transformuje na spolek v souladu s ust. § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Spolek byl založen za účelem naplňování společného zájmu svých členů. 

 

2.     Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

Čl. I.

 Název, sídlo, a účetní rok

 

1.     Název spolku zní: HVfree.net, z.s. (dále jen označován jako „Spolek“)

 

2.     Povolená varianta názvu: HVfree.net. 

 

3.     Sídlo spolku je: Bayerova 62 , 75661 Rožnov p.R. 

 

4.     Účetním rokem je kalendářní rok. 

 

Čl. II

Účel a hlavní činnost spolku

 

Účelem spolku je osvěta v informačním systému.

Činnost spolku směřuje k naplnění shora popsanému účelu. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a.    výstavbou a provozem počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do     dalších sítí, zejména internetu,

b.     vzdělávání, školení a osvěta, 

 

c.     provozování informačního systému, 

 

d.     podpora využívání internetu a informačních technologií, 

 

e.     rozšiřování aplikací nejmodernějších informačních technologií, 

 

f.     zvyšování počítačové a technické gramotnosti, 

 

g.     výzkum, vývoj, publikační a expertní činnost, 

 

h.     komunitní nebo lokální rozvoj, 

 

i.     péče o kultivaci mezilidských vztahů, 

 

j.     ochrana spotřebitele. 

 

 

2.     Mezi další činnosti spolku patří zejména: 

 

a.     provozování komunitního centra spolku, 

 

b.     členství a účast v subjektech podporujících či prospěšných činnosti spolku, 

 

c.     financování neziskového projektu jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud přispívá     k dosažení cílů spolku, nebo je součástí jiného takového projektu, 

d.     získávání finančních příspěvků či dotací za účelem financování spolku a jeho     projektů, 

 

e.     spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle, 

 

f.     poskytování příspěvků na veřejně prospěšnou činnost, 

 

g.     veřejné kulturní služby, 

 

h.     podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, 

 

i.     práce s dětmi a mládeží. 

 

3.     Spolek nevykonává podnikatelskou činnost. 

 

Čl. III

Členství ve spolku

 

1.     Členství ve spolku je založeno na principu svobodné volby. 

 

2.     Členství ve spolku je dvojího druhu: 

 

a.     junior,

 

b.     senior. 

 

 

3.     Členy spolku se mohou stát: 

 

a.     fyzické osoby starší 18 let, 

 

b.     právnické osoby. 

 

4. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

 

5.     O přijetí za člena juniora rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku, nebo Radou pověřený zástupce. Každý přijatý člen se stává členem juniorem.

 

6.     Členem seniorem se může stát člen junior, který je členem spolku nejméně jeden rok a současně se aktivně účastní činnosti spolku po podání žádosti o přeměnu členství. Žádost se podává k Radě spolku, která posoudí žádost a činnost člena juniora a předá ji Schůzi členů. O přeměně členství z člena juniora na člena seniora rozhoduje Schůze členů na své nejbližší schůzi

 

7.     Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Rady spolku, nebo rozhodnutím Radou pověřeného zástupce o přijetí uchazeče za člena spolku na základě podané přihlášky za současného provedení úhrady jednorázového nevratného vstupního příspěvku, který je stanoven Finančním řádem spolku. Členem spolku se uchazeč stává ke dni rozhodnutí o přijetí za člena. 

 

8.     Člen spolku podáním přihlášky uchazeče o členství ve spolku souhlasí s tím, aby spolek uchovával a zpracovával v neveřejném seznamu členů spolku evidenční údaje člena, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo sídla, datum narození nebo IČ, kontaktní tel., fax, email a číslo bankovního účtu. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely spolku nebo v případech stanovených zákonem. Členové spolku byli řádně poučeni ve smyslu §11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, o zachování jejich veškerých práv stanovených citovaným právním předpisem.

 

9.    Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí Předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

10. Každý člen spolku, který získal přístup k osobním údajům ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je povinen s nimi nakládat ve smyslu tohoto zákona. Pokud takový přístup získal neoprávněně, je povinen toto neprodleně oznámit radě spolku.

 

11.     Evidenční údaje členů uchovává spolek po dobu nejvýše 5 let od ukončení členství ve spolku. 

 

12.     Člen spolku má právo podat vlastnoručně podepsanou písemnou žádost o pozastavení členství. Rada má právo tuto žádost schválit nebo zamítnout bez udání důvodů. Při pozastaveném členství nemá člen spolku povinnost platit pravidelné členské příspěvky a nemá právo využívat produkty činnosti spolku ani rozhodovat v orgánech spolku.

 

 

 

 

 

 

13.     Členství ve spolku zaniká: 

 

a.     doručením písemného oznámení o vystoupením člena ze spolku na adresu spolku, 

 

b.     rozhodnutím schůze členů o vyloučení člena,

 

c.     rozhodnutím Rady spolku ke dni vydání rozhodnutí, pokud je člen spolku v prodlení s úhradou příspěvků déle než 3 měsíce

 

d.     pokud má člen pozastavené členství déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

 

e.     člen vyvíjí či vyvíjel činnost směřující proti zájmům spolku nebo činnost poškozující dobré jméno spolku, 

 

f.     člen opakovaně porušuje stanovy, nebo vnitřní předpisy, nebo rozhodnutí rady a byl na takovou skutečnost písemně upozorněn. 

 

g.     odvoláním souhlasu dle odst. 8 tohoto článku stanov, 

 

h.     úmrtím člena, 

 

i.     zánikem nebo zrušením člena – právnické osoby bez právního nástupnictví, 

 

j.     zánikem spolku. 

 

14.     Zánik členství vyznačí statutární orgán v seznamu členů spolku. 

 

15.     Zánikem členství nevzniká členovi nárok na finanční vypořádání členského podílu. Veškeré splatné i nesplatné pohledávky, které má spolek vůči členovi, kterému zaniklo členství, budou členem, jemuž zaniklo členství, uhrazeny nejpozději do tří měsíců od ukončení členství. Nesplatné pohledávky se stávají splatnými dnem ukončení členství člena ve spolku. 

 

 

Čl IV.

Práva a povinnosti členů

 

1.     Člen senior má zejména tato práva: 

 

a.     podílet se na činnosti spolku, 

 

b.     účastnit se schůze členů, 

 

c.     předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

 

d.     být volen do orgánů spolku, 

 

e.     hlasovat na schůzi členů (každý člen senior má 1 hlas), 

 

f.     využívat za podmínek stanovených radou spolku všechny produkty činnosti spolku, 

 

g.     obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a obdržet jejich vyjádření, 

 

h.     na základě svého písemného prohlášení doručenému předsedovi spolku se stát členem juniorem. 

 

2.     Člen junior má stejná práva jako člen senior, s výjimkou ustanovení odstavce 1 písmena (e) a (h) tohoto článku stanov, vyjma případů hlasování dle Čl. VI. odst. 5. těchto stanov. Jeho hlas je pouze poradní. 

 

3.     Členové mají tyto povinnosti: 

 

a.     dodržovat stanovy spolku, ostatní interní řády a rozhodnutí rady, 

 

b.     aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a posláním spolku, 

 

c.     platit členské příspěvky podle Finančního řádu, tj. ve stanovené výši, stanovených lhůtách a stanoveným způsobem, 

 

d.     oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů Radě spolku nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku změny. 

 

e.     neposkytovat produkty spolku osobě či osobám, které nejsou členy spolku bez předchozího písemného souhlasu Rady spolku.

 

 

 

Čl. V.

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orány:

Schůze členů

Rada spolku

Předseda spolku

Čl. VI.

Schůze členů

1.     Schůze členů 

 

a.     je nejvyšším orgánem spolku, 

 

b.     je svolávána radou spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně, 

 

c.     rada spolku svolá zasedání členské schůze rovněž z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo alespoň třetiny členů seniorů. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

 

2.     Schůze členů se svolává zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku nejméně 30 dnů předem a součástí pozvánky je i návrh programu. Bude-li se na schůzi rozhodovat o změně stanov či zrušení spolku, pozvánka musí tyto body výslovně obsahovat a její součástí musí být celé znění předkládaných návrhů a výzva k předkládání protinávrhů; protinávrhy musí být doručeny radě spolku nejméně 14 dnů před konáním schůze a rada je bez odkladu zveřejní u původního oznámení o svolání schůze členů.

 

3.     Schůze členů může být odložena nebo zrušena 1 týden před ohlášeným datem konání na základě rozhodnutí Rady spolku. V případě, že byla svolána dle čl. VI. odst. 1. písm. (c) těchto stanov, lze ji zrušit nebo odložit jen se souhlasem těch, kteří podnět k jejímu svolání dali. Schůzi nelze odložit ani zrušit, pokud by tím byla překročena roční lhůta pro její svolání dle čl. VI. odst. 1. písm. (b) těchto stanov. 

 

4.     Nechá-li se člen zastupovat jinou osobou, prokáže se tato osoba písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zastoupeného člena (zmocnitele). Jeden člen může zastupovat na základě plné moci maximálně 3 jiné členy spolku. Plná moc udělená k zastupování musí výslovně obsahovat rozsah právních jednání, která je zmocněnec oprávněn jménem zmocnitele činit.

 

5.     Schůze členů je schopna usnášení, je- li přítomno alespoň 50 % z celkového počtu členů seniorů spolku. Není-li schůze členů schopná usnášení, může být svolána náhradní schůze. Náhradní schůze bude svolána ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání schůze členů. Náhradní schůze je schopna se usnášet za účasti libovolného počtu členů.

 

6.     Jednání schůze členů jsou neveřejná. Rada spolku nebo svolávající dle čl. VI. odst. 1. písm. (c) může přizvat hosta. 

 

7.     Jednání schůze členů zahájí svolávající, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků. 

 

8.     Na Schůzi členů je nejprve zvolen zapisovatel a nejméně jeden ověřovatel. Zapisovatel z jednání schůze členů vyhotoví zápis, který do 14 dnů ode dne konání členské schůze předá předsedovi spolku a ověřovatelům. Ověřovatelé pak do 7 dnů přímo do zápisu z členské schůze potvrdí správnost a úplnost zápisu svými podpisy a prohlášením o správnosti a úplnosti zápisu. 

 

9.     Schůze členů zejména: 

 

a.    rozhoduje o změnách stanov spolku – může se hlasovat jen o návrzích a protinávrzích doručených v souladu s čl. VI. odst. 2. těchto stanov,

 

b.     volí členy Rady spolku a odvolává je, 

 

 

c.     zřizuje a ruší další orgány spolku a volí a odvolává jejich členy, 

 

d. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku předkládané radou spolku, rozpočet spolku a účetní

    závěrku,

f.    rozhoduje o druzích, výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o podmínkách nutných pro rozhodnutí o osvobození od jejich úhrady,

 

g.     rozhoduje o zrušení členství na základě návrhu Rady spolku, popř. písemného návrhu kteréhokoliv člena (oba návrhy musí obsahovat zdůvodnění a dotčený člen může na jednání schůze, kde je tento návrh předložen požádat o dostatečný prostor pro vyjádření se k návrhu a jeho důvodům),

 

h.     rozhoduje o změně druhu členství, 

 

i.     rozhoduje o zrušení spolku, 

 

j.     rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí Rada spolku, 

 

k.     rozhoduje o všech dalších záležitostech, které z jednání vyplynou, popř. které si schůze členů k rozhodnutí vyhradí, 

 

l.     vydává Finanční řád spolku, ve kterém je mimo jiné stanovena výše, četnost a splatnost členských příspěvků. 

 

10.     Schůze členů rozhoduje: 

 

a.     prostou většinou hlasů přítomných členů seniorů, není-li uvedeno jinak, 

 

b.     nadpoloviční většinou všech seniorů v případech stanovených v odst. 9. písm. (g) tohoto článku stanov, 

 

c.     v případech stanovených v odst. 9. písm. (a) a (i) tohoto článku se konají dvě kola hlasování v rámci jedné schůze: 

 

i.     první kolo hlasování – k postupu návrhu do druhého kola je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů seniorů; 

 

ii.     druhé kolo hlasování – ke konečnému schválení návrhu je potřeba, aby se pro schválení vyslovila nadpoloviční většina všech členů seniorů a současně se proti němu nevyslovila více jak 1/5 všech členů seniorů. 

 

 

Čl. VII.

Rada spolku

 

1.     Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný vůči schůzi členů a naplňuje její rozhodnutí. 

2.     Rada spolku se skládá ze 5 členů seniorů (radních). Ti jsou voleni schůzí členů na dobu maximálně 2 let. 

 

3.     Radní, který rezignuje na své členství v tomto orgánu, to oznámí Radě spolku. Kooptace nového radního je přípustná pouze v případě, že neodstoupí nadpoloviční počet členů rady. Jinak rada svolá schůzi členů, aby rozhodla o volbě nového radního. 

 

4.     Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi schůzemi členů, respektujíce rozhodnutí schůze členů. Všichni členové Rady spolku při své činnosti respektují rozhodnutí Rady spolku a schůze členů. 

 

5.     Radě spolku přísluší: 

 

a.     volit z radních předsedu spolku a odvolávat ho, 

 

b.     volit z radních místopředsedu spolku a odvolávat ho, 

 

c.     přijímat interní řády spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci schůze členů, 

 

d.     rozhodovat o přijetí nových členů juniorů spolku, 

e.     navrhovat schůzi členů,  vyloučení členů, 

 

f.     spravovat majetek spolku, 

 

g.     svolávat schůzi členů, 

 

h.     podávat schůzi členů výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku, předkládat účetní závěrku, 

 

i.     informovat člena o jeho vyloučení ze spolku, 

 

j.     provádět další činnosti určené jí rozhodnutím schůze členů, 

 

k.     činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku. 

l.     pověřovat osobu, která rozhoduje o přijetí za člena spolku - juniora

m. rozhodovat o závazcích a právních jednáních spolku, jejichž hodnota plnění vyjádřená penězi převyšuje částku 50.000,- Kč. Rada může toto oprávnění přenést na Schůzi členů, pokud jde o rozhodnutí mimořádného rozsahu.

 

 

6.     Jednání rady spolku svolává a řídí předseda spolku vhodnou formou, zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Neučiní-li tak předseda spolku, učiní tak kterýkoliv radní. 

 

7.     Rada je usnášeníschopná, pokud je na zasedání rady přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

 

8.     Rada spolku rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Každý radní má jeden hlas. Nepřítomný radní může být při jednání zastoupen jiným radním na základě plné moci doručené radě písemně nebo elektronicky. 

 

9.     Rozhodnutí rady jsou písemná. Zápisy z jednání rady spolku jsou vyhotoveny tak, aby z nich bylo patrné, jaká rozhodnutí byla přijata. Zápisy jsou podepsány přítomnými radními. 

 

     

 

10. Rada spolku umožní v sídle spolku všem členům nahlížet do stanov, zápisů ze schůzí členů, účetnictví a jednání rady spolku.

 

11.     Rada spolku vede seznam členů spolku s vyznačením druhu členství. 

 

12.     Rada stanovuje podmínky pro využívání produktů spolku a sankce za nedodržování těchto podmínek. 

 

Čl. VIII.

Předseda spolku

 

1.

Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena schůzi členů.

 

 

2.

Při přijímání rozhodnutí, opatření a závazků předseda rozhoduje v souladu se stanoviskem a usneseními Rady spolku nebo Schůze členů.

 

3.     V případě rozhodnutí, z nichž pro spolek vyplývají finanční závazky jejichž hodnota plnění vyjádřená penězi přesahuje částku 50.000,-Kč, je vždy třeba, aby tato rozhodnutí podepisoval spolu s předsedou i další radní. V případě závazků vyšších než 150.000,-Kč je vždy třeba rozhodnutí Rady spolku.

 

4.     Místopředseda spolku zastupuje předsedu spolku v rozsahu pravomocí svěřených předsedovi spolku těmito stanovami a to v době, kdy předseda není schopen vykonávat svoje pravomoci a povinnosti (nemoc, dlouhodobá nepřítomnost apod.). 

 

 

Čl. IX.

Jednání za spolek

 

1.     Statutárním orgánem spolku je předseda. 

 

2.     Za spolek podepisuje: 

 

    a. předseda spolku tak, že ke jménu spolku připojí svůj podpis a označení funkce nebo

 

b.     místopředseda spolku v době zastupování dle čl. VIII. odst. 4. tak, že ke jménu spolku připojí svůj podpis a označení funkce. 

 

 

 

 

Čl. X.

Obecná ustanovení

 

1.     Funkce v orgánech spolku jsou čestné a mohou je zastávat jen členové spolku. 

 

2.     Zánikem členství ve spolku zaniká i členství v orgánech spolku, a to ke dni zániku členství. 

 

 

Čl. XI.

Zásady hospodaření

 

1.     Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 

 

a.     členské příspěvky, 

 

b.     dary a jiná plnění, 

 

c.     příjmy z činností při naplňování cílů spolku, 

 

d.     výnosy z majetku spolku. 

 

2.     Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s účelem spolku a k zajištění provozování jeho činností. 

 

3.     Veškeré výdaje schvaluje Rada spolku. 

 

4.     Cílem činnosti spolku není dosažení zisku. 

 

5.     Hospodaření spolku se řídí rozhodnutím schůze členů, rady spolku a interními předpisy spolku. 

 

6.     Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou spolku nejpozději do konce března následujícího roku.

 

 

 

Čl. XII.

Zánik spolku

 

1.     Spolek zaniká: 

 

a.     na základě usnesení schůze členů, 

 

b.     rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci. 

 

2.     Zanikne-li spolek na základě usnesení schůze členů, rozhodne tato schůze členů zároveň o způsobu majetkového vypořádání, a to v souladu se zákonnou úpravou zániku institucí s přiznaným statutem veřejné prospěšnosti. 

3.    Pokud nebude spolek zrušen bez likvidace - přeměnou, popřípadě pokud po zrušení spolku celé jeho jmění nenabude jeho právní nástupce, musí být provedena likvidace. Na likvidaci se přednostně použijí speciální ustanovení o likvidaci spolku

obsažená v  § 269 - § 273 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, dále jen NOZ. Obecnou úpravu likvidace právnických osob obsaženou

v ustanoveních § 187 - § 209 NOZ lze při likvidaci spolku použít jen podpůrně. Likvidátora jmenuje,  odvolává a o jeho odměně rozhoduje Schůze členů. S likvidací se spolek zrušuje dnem určeným v rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku.

5.   Spolek zapsaný do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

 

 

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.     Tyto stanovy byly schváleny schůzí členů dne 10.6.2016 a plně nahrazují stanovy schválené valnou hromadou členů dne 14.11.2004. 

 

2.     V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu změny zákonné úpravy), zůstávají ostatní ustanovení účinnými a rada spolku navrhne schůzi členů změnu stanov. 

3. Ruší se stanovy registrované Ministerstvem vnitra pod čj. VS/1-1/59283/04-R, poslední

    registrovaná změna byla provedena dne 6.12.2004

Air Max 90 Check In